ฉลาดทำบุญวิสาขบูชา

 

ข้อมูลกิจกรรมโดยสรุป

โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ป.6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ต้องการการบูรณะซ่อมแซมในหลายส่วน 

ทั้งอาคารเรียนที่เสื่อมโทรม พื้นไม้ผุพัง ฝ้าเพดานทะลุ หลังคาแตกรั่ว, สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ขึ้นสนิม, ห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์ที่พังเสียหาย ฯลฯ 

ขณะที่นักเรียนปัจจุบัน ทั้งหมดมาจากครอบครัวฐานะยากจน และกว่าครึ่งเป็นลูกหลานแรงงานต่างด้าว

จากสภาพปัญหาดังกล่าว เราจึงขอเชิญชวนจิตอาสา มาร่วมกันบริจาคเวลาและแรงกาย ในกิจกรรม “ฉลาดทำบุญวิสาขบูชา” 

ซึ่งประกอบด้วย งานทำความสะอาดอาคารเรียน และบริเวณโดยรอบ (ปัดกวาดเช็ดถูล้างขัด), ยกขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้าง, จัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด, งานปรับภูมิทัศน์เบื้องต้น ฯลฯ 

เพื่อเป็นการนำร่อง ก่อนที่ทางโรงเรียนจะซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งหมด เพื่อให้บริการนักเรียนในชุมชนต่อไป

นัดพบ
เวลา 6.30 น. ที่ลานจอดรถ BTS หมอชิต ตรงข้ามสวนสาธารณะจตุจักร (หากมาด้วย BTS ให้ใช้ทางออกที่ 4)

ทำงานอาสาสมัคร
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30 น. ที่โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลับถึงกรุงเทพฯ
ประมาณ 18.00 น.


ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 

ในอดีต โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง ถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเด็กในชุมชน  แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้คนในพื้นที่ดั้งเดิมขายที่ดิน และย้ายไปอยู่ในตัวเมือง  ส่วนคนกลุ่มใหม่ที่ย้ายเข้ามา คือ แรงงานจากต่างจังหวัด และแรงงานข้ามชาติ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และมีฐานะยากจน  

สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักเรียน และการสนับสนุนด้านงบประมาณของโรงเรียนแห่งนี้

ปัจจุบัน โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ป. 6 มีนักเรียน 72 คน ทั้งหมดเป็นเด็กยากจน และกว่าครึ่งเป็นนักเรียนต่างด้าว ทั้งเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว  

บ้านเรือนของนักเรียน ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งนาห่างไกลจากโรงเรียน ไม่มีรถโดยสารวิ่งผ่าน ประกอบกับผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นแรงงานรับจ้าง เข้าทำงานไม่เป็นเวลาที่แน่นอน จึงไม่สะดวกในการรับส่ง ทำให้นักเรียนต้องขาดเรียนบ่อย  

จากการสำรวจยังพบว่า มีนักเรียนเก็บตัวไม่มาโรงเรียน และต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพความยากจนของเด็ก เช่น เสื้อผ้าที่เก่า ขาด สกปรก อุปกรณ์การเรียนไม่ครบ เป็นต้น

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนติดคลอง และบ่อเลี้ยงปลา ประสบปัญหาเรื่องดินทรุดตัว ตลิ่งพังและน้ำท่วมขัง อาคารเรียนอายุการใช้งานนานกว่า 60 ปี มีสภาพเสื่อมโทรม พื้นไม้ผุพัง ฝ้าเพดานทะลุ หลังคาแตกรั่ว

นอกจากนี้ ความชื้นจากน้ำก็ทำให้สิ่งก่อสร้างเกิดการเสียหาย ไม้ในอาคารเรียนถูกปลวกกิน สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เครื่องเล่นขึ้นสนิม ห้องน้ำถูกน้ำท่วมขัง ทำให้ประตูห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์พังเสียหาย ฯลฯ  

สิ่งเหล่านี้ ส่งผลให้ผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลานไปรับบริการทางการศึกษาที่อื่น ซึ่งมีระยะทางที่ไกลออกไปในตัวเมือง  นำมาซึ่งปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น  ปัญหาเรื่องการติดเพื่อน ติดเกม หนีเรียน  ปัญหาเรื่องรถติด และอุบัติเหตุทางรถยนต์ ฯลฯ

จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง จึงขอเชิญชวนจิตอาสา มาร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน และปรับภูมิทัศน์เบื้องต้น  ซึ่งถือเป็นการนำร่อง ก่อนที่ทางโรงเรียนจะทำการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อให้บริการนักเรียนในชุมชนต่อไป


ภาพบรรยากาศโรงเรียน

http://bit.ly/2prEDsv


พิกัดโรงเรียน

http://bit.ly/2onoJBS


สิ่งของที่ขอทุกท่านให้เตรียมมา

1. ถุงมือผ้า (1 คู่)
2. ถุงมือยาง (1 คู่ หรือมากกว่า)
3. ผ้าปิดจมูก-หน้ากากอนามัย (1 ชิ้น หรือมากกว่า)
4. ผงซักฟอก ขนาดพกพา (1 ถุงเล็ก)
5. หมวกกันแดด
6. ขวดใส่น้ำดื่มส่วนตัว (ทางเราจะเตรียมน้ำดื่มไว้ให้)
7. เสื้อผ้าเพิ่มเติม 1 ชุด (กรณีต้องการเปลี่ยนหลังทำงานเสร็จ)

* สำหรับอาหารกลางวัน ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมไว้ให้อาสาสมัครทุกคน


สิ่งของที่อาสาสมัครสามารถนำมาบริจาค ในวันทำกิจกรรม

- ข้าวสาร 
- เครื่องปรุง อาหารแห้ง 
- สื่อ อุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กอนุบาล


การแต่งกาย

สวมเสื้อผ้าที่สบาย เคลื่อนไหวสะดวก เหมาะแก่การทำงานจิตอาสา


กำหนดการ

6.30 น.
นัดพบที่ลานจอดรถ BTS หมอชิต ฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะจตุจักร (หากมาด้วย BTS ให้ใช้ทางออกที่ 4)

9.00 น.
เดินทางถึง โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง

9.00 – 9.30 น.
- ทำความรู้จักกันเบื้องต้น
- บอกเล่าภาพรวมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

09.30 – 12.00 น.
กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและปรับปรุงโรงเรียน 
- ขนเศษปูน หิน ดิน ทราย วัชพืช เศษสิ่งก่อสร้าง กลบบ่อน้ำ
- ทำความสะอาดอาคารเรียน 3 หลัง
- ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ: ซุ้มองค์พระ, สนามเด็กเล่น, ห้องสุขา ฯลฯ
- จัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุด
- ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ชายน้ำ

12.00 – 13.00 น.
พัก รับประทานอาหาร  (ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้) 

13.00 - 16.00 น.
กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและปรับปรุงโรงเรียน (ต่อ)

16.00 – 16.30 น.
สรุปเรื่องราวการทำกิจกรรม

16.30 น. 
เดินทางกลับ

18.00 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

( รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม )


การเดินทาง 

- นัดพบที่ลานจอดรถ BTS หมอชิต ฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะจตุจักร (หากมาด้วย BTS ให้ใช้ทางออกที่ 4)

- เดินทางไปพร้อมกันด้วยรถโดยสารที่ทางทีมงานเตรียมไว้

- ก่อนวันเดินทาง ทีมงานจะโทรไปยืนยัน และแจ้งเบอร์มือถือสำหรับการติดต่ออีกครั้งหนึ่ง 


การโอนเงินสมทบค่าเดินทาง

อาสาสมัครโปรดโอนเงิน สมทบค่าเดินทาง คนละ 200 บาท 
ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม) 

บัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาอรุณอมรินทร์ 
ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย  
เลขที่บัญชี 157-1-17074-3  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 

โอนเงินแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่านมาที่  
อีเมล  boonvolunteer@gmail.com  หรือ  โทร. 0-2882-4387 ต่อ 21


ช่องทางสมัครกิจกรรม

- รับสมัครผ่านระบบในเว็บไซต์ “ธนาคารจิตอาสา” 

- ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกระบบ สามารถเข้าไปสมัครที่ www.jitarsabank.com/user/signup โดยเลือกหัวข้อ “สมัครสมาชิกอาสา” หลังจากนั้นจึงสามารถใช้บัญชีส่วนตัวเพื่อสมัครกิจกรรมนี

- กรณีต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม ขอให้สมัครสมาชิกในระบบจนครบทุกคน เพื่อใช้บัญชีเฉพาะของแต่ละคนในการสมัครกิจกรรม


วิธีสมัครกิจกรรม

ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกธนาคารจิตอาสา ท่านต้องไปสมัครสมาชิกก่อน จึงสามารถสมัครกิจกรรมนี้ได้

1. เข้าสู่ระบบ (Sign-In) ที่เว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา www.jitarsabank.com

2. คลิก “ค้นหางานอาสา” www.jitarsabank.com/event/browse

3. พิมพ์คำว่า “ฉลาดทำบุญ” จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา" แล้วเลือกกิจกรรมที่ต้องการ

4. กดปุ่ม “สมัครคลิกที่นี่” (ปุ่มสีส้มด้านล่างในหน้ากิจกรรมนั้น) โดยปุ่มสมัครจะไม่ปรากฏในกรณีที่มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว หรือหมดเวลาการรับสมัครแล้ว

5. รอการตอบรับจากทีมงาน


การตอบรับจากทีมงาน

1. เราจะตอบรับผู้สมัครเรียงลำดับ ตามจำนวนที่เหมาะสมของแต่ละกิจกรรม

2. "ผู้ได้รับการตอบรับ" จะได้รับข้อความยืนยันทางอีเมลและโทรศัพท์มือถือ ตามที่แจ้งไว้ตอนสมัครสมาชิก

3. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่หัวข้อ “ประกาศรายชื่ออาสา” ในหน้ากิจกรรมที่สมัคร

4. กรณีสมัครแล้วไม่มีการตอบรับ สาเหตุจะมาจาก (1) อยู่ระหว่างรอทีมงานมาตอบรับ (2) กิจกรรมนั้นมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว โดยท่านสามารถรอการตอบรับจากเราก่อน หากมีผู้แจ้งยกเลิก เราจะตอบรับผู้สมัครตามลำดับทันที


วิธีการยกเลิก

ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับ แต่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ โปรดแจ้งยกเลิกล่วงหน้าดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ

2. เลือกหัวข้อ “งานอาสาของฉัน”

3. คลิกที่เครื่องหมายกากบาทสีแดง (X) ในรายชื่องานอาสาที่ต้องการยกเลิก

4. ทีมงานจะ “ตอบรับ” อาสาสมัครท่านอื่นตามลำดับต่อไป


สอบถามเกี่ยวกับระบบรับสมัคร

ติดต่อ : ธนาคารจิตอาสา

เว็บไซต์ : www.jitarsabank.com/contactus


สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรม

ติดต่อ : โครงการฉลาดทำบุญ

โทรศัพท์ : 0-2882-4387 ต่อ 11, 21

อีเมล : boonvolunteer@gmail.com


สร้างสรรค์โดย

ผู้จัดกิจกรรม : โครงการฉลาดทำบุญ (เครือข่ายพุทธิกา)

สถานที่ : โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง

ระบบรับสมัคร : ธนาคารจิตอาสา

สนับสนุนงบประมาณ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

--