ทาสีและปรับปรุงโรงเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาส

กิจกรรม “ฉลาดทำบุญเข้าพรรษา : ปรับปรุงโรงเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาส” 

--

วัน :
เสาร์และอาทิตย์ที่ 15- 16 กรกฎาคม 2560 (กิจกรรมสองวันหนึ่งคืน)


สถานที่ : โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

จำนวนที่เปิดรับ : 30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

- อายุ 25 ปีขึ้นไป

- สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยสามารถพักค้างคืนที่วัดร่วมกับทางคณะได้


--

ข้อมูลกิจกรรมโดยสรุป 

โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ป.6  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องการการซ่อมแซมในหลายส่วน ทั้งอาคารเรียนที่เสื่อมโทรม, สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ที่ขึ้นสนิม รวมทั้งยังขาดสิ่งจำเป็นพื้นฐานหลายอย่าง ขณะที่นักเรียนทั้งหมดมาจากครอบครัวฐานะยากจน และกว่าครึ่งเป็นลูกหลานแรงงานต่างด้าว  ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์เบื้องต้น ไปเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมนำร่อง ( ดูภาพกิจกรรมได้ที่ http://bit.ly/2puUUxi )


สำหรับครั้งนี้ เราขอเชิญชวนอาสาสมัครมาร่วมลงแรงอีกครั้งหนึ่ง ด้วยงานปรับภูมิทัศน์เพิ่มเติม ประกอบด้วย 1. งานทาสีรั้ว ศาลา สนามเด็กเล่น และบริเวณต่างๆในโรงเรียน  2. งานปรับพื้นที่ดินสำหรับทำแปลงเกษตร เพื่อเป็นผลผลิตให้นักเรียนได้รับประทาน  3. งานขึงตาข่ายกรองแสงเพื่อทำพื้นที่แปรงฟัน ฯลฯ ให้พื้นที่โรงเรียนแห่งนี้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน และสามารถใช้เป็นที่ทำกิจกรรมสำหรับคนในชุมชนต่อไป


ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 

โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอนตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2499 เป็นต้นมา ในอดีตชุมชนวัดกลางราษฎร์บำรุง เป็นสังคมชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา สัญจรทางเรือผ่านคลองแขวงกลั่นล่าง โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนในชุมชนตำบลเทพราช หมู่ที่ 3 และบริเวณโดยรอบ 


แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลทาให้โครงสร้างประชาการในชุมชนเปลี่ยนไป อัตราการเกิดของประชากรลดน้อยลง คนในพื้นที่ดั้งเดิม ขายที่และย้ายไปอยู่ในตัวเมือง ประชากรกลุ่มใหม่ที่ย้ายเข้ามา คือ กลุ่มแรงงานจากต่างจังหวัดและแรงงานข้ามชาติ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า กลุ่มที่ย้ายเข้ามาใหม่ คิดเป็นร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมดของชุมชน ซึ่งประชากรกลุ่มดังกล่าวนี้ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน รับจ้างทางานภาคเกษตรกรรม และรับจ้างงานบริการทั่วไป ได้รับค่าแรงต่ำ ไม่มีความแน่นอนในการท่างานเพราะเป็นงานตามฤดูกาล มีฐานะยากจน และเช่าบ้านบุคคลอื่นเพื่ออยู่อาศัย ซึ่งจากสภาวการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักเรียน และการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อบริหารจัดการในสถานศึกษา 

ปัจจุบันโรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่บริการครอบคลุม 2 หมู่บ้าน และเปิดรับนักเรียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนม่าร์ กัมพูชา และลาว ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 72 คน ร้อยละ 60 เป็นนักเรียนต่างด้าว ร้อยละ 40 เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่ นักเรียนทั้งหมดเป็นเด็กยากจน และเป็นผู้ด้อยโอกาส พบปัญหาด้านโภชนาการ เนื่องจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองจำเป็นต้องทางานล่วงเวลาในตอนเย็น และทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ เพื่อหารายได้เสริมมาจุนเจือครอบครัวทาให้กลับบ้านดึก ไม่มีเวลาในการเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ทางโภชนาการเท่าที่ควร และพบว่ามีนักเรียนในกลุ่มนี้ที่มาโรงเรียนโดยไม่ได้รับประทานอาหารเช้า และนาอาหารกลางวันของโรงเรียนกลับไปเป็นอาหารมื้อเย็น ส่งผลให้นักเรียนได้รับสารอาหารไม่เพียงพอและมีปัญหาด้านสุขภาพมากเมื่อเทียบกับเด็กปกติทั่วไปในวัยเดียวกัน นักเรียนจึงต้องขาดเรียนในบางวันเพื่อช่วยงานบ้าน และช่วยผู้ปกครองหาอาหารเพื่อประครองตนให้ดารงชีวิตได้วันต่อวัน ส่งผลทาให้นักเรียนเรียนไม่ทันเพื่อน 

สภาพพื้นที่ตั้งบ้านเรือนของนักเรียน ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งนา บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา ห่างไกลจากโรงเรียน และไม่มีรถโดยสารวิ่งผ่าน ประกอบกับผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 70 เป็นแรงงานรับจ้างในโรงงาน เข้าทางานไม่เป็นเวลาที่แน่นอน ร้อยละ 20 เป็นแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม และร้อยละ 10 รับจ้างทั่วไป ต้องไปทางานในเวลาเช้ามืด และกลับบ้านในเวลาเย็น จึงไม่สะดวกในการรับ-ส่ง ส่งผลให้นักเรียนขาดเรียนบ่อย นอกจากนี้จากการสำรวจ ยังพบว่า มีนักเรียนเก็บตัวไม่มาโรงเรียน และต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพิ่มมากขึ้น สืบเนื่องจากสภาพความยากจนของเด็ก เช่น เสื้อผ้าที่เก่า ขาด สกปรก อุปกรณ์การเรียนไม่ครบ เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนติดคลอง และบ่อเลี้ยงปลา โรงเรียนประสบกับปัญหาเรื่องดินทรุดตัว ตลิ่งพังและน้าท่วมขังบริเวณโรงเรียนโดยรอบ อาคารเรียนที่มีอายุการใช้งานนานกว่า 60 ปี มีสภาพเสื่อมโทรม พื้นไม้พุพัง ฝ้าเพดานแตกทะลุ หลังคาแตกรั่ว ทาให้โรงเรียนมีห้องเรียนที่ไม่ครบชั้น นักเรียน 2 ระดับชั้นเรียน ต้องเรียนในห้องเดียวกัน นอกจากนี้ความชื้นจากน้ำทำให้สิ่งก่อสร้างจากเหล็กได้รับความเสียหายจากการเกิดสนิม และสิ่งก่อสร้างจากไม้ ได้รับความเสียหายจากการถูกปลวกกิน สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เครื่องเล่นชำรุดและเกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ ส่งผลทาให้ผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลาน ไปรับบริการทางการศึกษาที่อื่น ซึ่งมีระยะทางที่ไกลออกไปในตัวเมือง นำมาซึ่งปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น ปัญหาเรื่องการติดเพื่อน ติดเกม หนีเรียน ปัญหาเรื่องรถติด และอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญในระดับชาติในขณะนี้ 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง จึงมีความจาเป็นต้องขอความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากหน่วยของท่าน เพื่อสนับสนุนในการซ่อมแซมห้องเรียน ปรับปรุงอาคารสถานที่ ก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวก และสนับสนุนกิจกรรมทางการเรียนการสอน เพื่อให้บริการกับนักเรียนซึ่งเป็นวัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต


พิกัดโรงเรียน

http://bit.ly/2onoJBS


แผนที่การเดินทางไปโรงเรียน

http://bit.ly/2rFaU0O


สิ่งของที่ขอให้ทุกท่านเตรียมมา

1. ถุงมือผ้า (1 คู่)
2. ถุงมือยาง (1 คู่ หรือมากกว่า)
3. ผ้าปิดจมูก-หน้ากากอนามัย (1 ชิ้น หรือมากกว่า)
4. หมวกกันแดด / เสื้อกันฝน
5. อุปกรณ์อาบน้ำ เช่น ผ้าถุง, ผ้าเช็ดตัว, สบู่, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน
6. อุปกรณ์การนอน เช่น มุ้ง, ถุงนอน หรือผ้าห่ม
7. ยากันยุง
8. ยาประจำตัว
9. ไฟฉาย
10. รองเท้าแตะ
11. เสื้อผ้า (ชุดใส่นอน ชุดใส่ทำงาน)
12. ขวดใส่น้ำดื่มส่วนตัว (ทางเราจะเตรียมน้ำดื่มไว้ให้)


สิ่งของที่รับบริจาค (สามารถเลือกนำมาบริจาคในวันกิจกรรม หรือติดต่อบริจาคกับทางโรงเรียนภายหลังก็ได้)

- ข้าวสาร
- อาหารแห้ง
- เครื่องปรุงรส
- ขนม  
- นม
- น้ำยาล้างจาน
- ชุดนักเรียน (เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย)
- ถุงเท้าสีน้ำตาล และถุงเท้าสีขาว
- อุปกรณ์เครื่องครัว (หม้อ กระทะ ซ้อนส้อม กะละมัง ถังน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว)
- โต๊ะ เก้าอี้ ในโรงอาหาร
- เครื่องมือทางการเกษตร (จอบ มีด คราด กรรไกรตัดหญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้ พลั่ว ปุ้งกี๋ เลื่อย และเมล็ดพันธุ์พืช)
- ตู้เย็น ตู้แช่
- พัดลมเพดาน ขนาด 16-18 นิ้ว จำนวน 20 ตัว
- พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว
- อุปกรณ์กีฬา
- เครื่องดนตรี เช่น กลองพาเหรด เป็นต้น
- สื่อ อุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กอนุบาล
- อุปกรณ์และเครื่องเวชภัณฑ์
- แกลอนเปล่า  เพื่อมาทำเป็นทุ่นปลูกผักในลำคลอง

การแต่งกาย

- ชุดทำงานที่สบาย เคลื่อนไหวสะดวก เหมาะแก่การทำงานจิตอาสา
- ชุดนอนที่มิดชิด เหมาะสมกับการพักในวัด


กำหนดการ วันเสาร์ 15 กรกฎาคม 2560

06.30 น.

นัดพบที่ลานจอดรถ BTS หมอชิต ฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะจตุจักร (หากมาด้วย BTS ให้ใช้ทางออกที่ 4)

09.00 น.
เดินทางถึง โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง

09.00 – 9.30 น.
- ทำความรู้จักกันเบื้องต้น
- บอกเล่าภาพรวมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

09.30 – 12.00 น.
กิจกรรมจิตอาสา
- งานทาสีรั้วโรงเรียน, ป้ายโรงเรียน, ศาลาท่าน้ำ, เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น, ห่วงยางสนามเด็กเล่น และบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน
- งานปรับพื้นที่ทำแปลงเกษตร
- งานขึงตาข่ายกรองแสงเพื่อทำที่แปรงฟัน

12.00 - 13.00 น.
อาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.
กิจกรรมจิตอาสา (ต่อ)

16.00 – 18.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.
อาหารเย็น

19.00 – 21.00 น.นั่งสบายๆ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนในชุมชน (ใช้พื้นที่ภายในวัด)

21.00 น.
นอนพักผ่อน (ภายในวัด)


กำหนดการ วันอาทิตย์ 16 กรกฎาคม 2560

07.00 น.

ทำวัตรเข้า

07.30 - 08.30 น.
กิจกรรมเดินสำรวจชุมชน (ตามความสมัครใจ)

08.30 - 09.30 น.
อาหารเช้า

9.30 – 12.00 น.
กิจกรรมอาสา (ต่อจากเมื่อวาน)

12.00  - 13.00 น.
อาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.
- พูดคุยสรุปงาน
- กล่าวขอบคุณ โดยตัวแทนจากทางโรงเรียนและคนในชุมชน

14.30 น.
- เดินทางกลับ
- แวะซื้อของฝากระหว่างทาง

17.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

( รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม )


การเดินทาง กรณีเดินทางพร้อมกับทีมงาน

พบกันวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 6.30 น. ภายในลานจอดรถ BTS หมอชิต เพื่อเดินทางไปพร้อมกันด้วยรถตู้โดยสารที่ทางทีมงานเตรียมไว้ (รถตู้คันละ 10 ที่นั่ง แบบนั่งสบาย ไม่ต้องเบียดกัน)


การเดินทาง กรณีเดินทางเอง

พบกันวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง จ.ฉะเชิงเทรา (จอดรถที่วัด แล้วเดินขึ้นสะพานข้ามคลองมาฝั่งโรงเรียน)


ค่าใช้จ่าย กรณีเดินทางพร้อมกับทีมงาน

- โปรดโอนเงิน สมทบค่าใช้จ่ายคนละ 500 บาท  ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 (เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม)

- ค่าใช้จ่ายนี้ประกอบด้วย  ค่าเดินทางไป-กลับโดยรถตู้, ค่าอาหาร 4 มื้อ (กลางวันและเย็นของวันเสาร์  / เช้าและกลางวันของวันอาทิตย์), น้ำดื่ม, บริจาคบำรุงสถานที่วัด (นอนในศาลาวัด)

บัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาอรุณอมรินทร์ 
ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย  
เลขที่บัญชี 157-1-17074-3  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 


โอนเงินแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่านมาที่  อีเมล  boonvolunteer@gmail.com  หรือ  โทร. 0-2882-4387 ต่อ 21


ค่าใช้จ่าย กรณีเดินทางเอง

- สมทบค่าใช้จ่ายตามศรัทธา (บริจาคในวันทำกิจกรรม)


- ค่าใช้จ่ายนี้ประกอบด้วย ค่าอาหาร 4 มื้อ (กลางวันและเย็นของวันเสาร์  / เช้าและกลางวันของวันอาทิตย์), น้ำดื่ม, บริจาคบำรุงสถานที่วัด (นอนในศาลาวัด)


--

ช่องทางสมัครกิจกรรม

- รับสมัครผ่านระบบในเว็บไซต์ “ธนาคารจิตอาสา"


- ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกระบบ สามารถเข้าไปสมัครที่ www.jitarsabank.com/user/signup โดยเลือกหัวข้อ “สมัครสมาชิกอาสา” หลังจากนั้นจึงสามารถใช้บัญชีส่วนตัวเพื่อสมัครกิจกรรมนี

- กรณีต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม ขอให้สมัครสมาชิกในระบบจนครบทุกคน เพื่อใช้บัญชีเฉพาะของแต่ละคนในการสมัครกิจกรรม


วิธีสมัครกิจกรรม 

ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกธนาคารจิตอาสา ท่านต้องไปสมัครสมาชิกก่อน จึงสามารถสมัครกิจกรรมนี้ได้

1. เข้าสู่ระบบ (Sign-In) ที่เว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา www.jitarsabank.com

2. คลิก “ค้นหางานอาสา” www.jitarsabank.com/event/browse

3. พิมพ์คำว่า “ฉลาดทำบุญ” จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา" แล้วเลือกกิจกรรมที่ต้องการ

4. กดปุ่ม “สมัครคลิกที่นี่” (ปุ่มสีส้มด้านล่างในหน้ากิจกรรมนั้น) โดยปุ่มสมัครจะไม่ปรากฏในกรณีที่มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว หรือหมดเวลาการรับสมัครแล้

5. รอการตอบรับจากทีมงาน


การตอบรับจากทีมงาน

1. เราจะตอบรับผู้สมัครเรียงลำดับ ตามจำนวนที่เหมาะสมของแต่ละกิจกรรม


2. "ผู้ได้รับการตอบรับ" จะได้รับข้อความยืนยันทางอีเมลและโทรศัพท์มือถือ ตามที่แจ้งไว้ตอนสมัครสมาชิก

3. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่หัวข้อ “ประกาศรายชื่ออาสา” ในหน้ากิจกรรมที่สมัคร

4. กรณีสมัครแล้วไม่มีการตอบรับ สาเหตุจะมาจาก (1) อยู่ระหว่างรอทีมงานมาตอบรับ (2) กิจกรรมนั้นมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว โดยท่านสามารถรอการตอบรับจากเราก่อน หากมีผู้แจ้งยกเลิก เราจะตอบรับผู้สมัครตามลำดับทันที


วิธีการยกเลิก

ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับ แต่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ โปรดแจ้งยกเลิกล่วงหน้าดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ

2. เลือกหัวข้อ “งานอาสาของฉัน”

3. คลิกที่เครื่องหมายกากบาทสีแดง (X) ในรายชื่องานอาสาที่ต้องการยกเลิก

4. ทีมงานจะ “ตอบรับ” อาสาสมัครท่านอื่นตามลำดับต่อไป


สอบถามเกี่ยวกับระบบรับสมัคร

ติดต่อ : ธนาคารจิตอาสา

เว็บไซต์ : www.jitarsabank.com/contactus


สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรม

ติดต่อ : โครงการฉลาดทำบุญ

โทรศัพท์ : 0-2882-4387 ต่อ 11, 21

อีเมล : boonvolunteer@gmail.com


สร้างสรรค์โดย

ผู้จัดกิจกรรม : โครงการฉลาดทำบุญ (เครือข่ายพุทธิกา)


สถานที่ : โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง

ระบบรับสมัคร : ธนาคารจิตอาสา

สนับสนุนงบประมาณ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

--