ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่

โครงการ “ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่ ปี 3”

“ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่”
Art for life and freedom of the youth

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจการประยุกต์ธรรมะ (นิวรณ์ 5) ที่มีความเหมาะสมแก่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและดำเนินชีวิตได้
 2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการเรียนรู้ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 3. เพื่อถอดบทเรียนและประมวลผลการเรียนรู้

 

กลุ่มเป้าหมาย
โครงการฯ เน้นทำกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ 

 1. กลุ่มเยาวชนช่วงวัยตั้งแต่ 16-25 ปี  จำนวน400-500 คน
 2. แกนนำครู จำนวน2  คน
 3. กลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาว และคนทั่วไป

กิจกรรม

1. จัดแสดงนิทรรศการและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ ดังนี้

 • จัดนิทรรศการ จำนวน 1 วัน เนื้อหาในนิทรรศการเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ป่วนทั้ง 5 (นิวรณ์ 5) คือ อยาก โกรธ  เหงา  ลังเล  ฟุ้งซ่าน  เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้อารมณ์ทั้ง 5 ผ่าน นิทรรศการและกิจกรรมในแต่ละอารมณ์  ทั้งนี้จะมีการปรับปรุงนิทรรศการและกิจกรรมบางส่วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น  จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียนระดับมัธยมปลาย)  400 – 500  คน
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 1 วันเพื่อให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ตนเองและอารมณ์ป่วนทั้ง 5 ให้รู้เท่าทันตนเองและหาวิธีการที่จะจัดการตนเองเมื่อเกิดอารมณ์  “ป่วน” ขึ้น จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียนระดับมัธยมปลาย)  40  คน

2. มหกรรมอารมณ์ป่วน และถอดบทเรียนเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นงานที่รวบรวมและนำเสนองานของแกนนำครู-แกนนำนักเรียน และภาคีเครือข่ายที่ได้จัดกิจกรรมในพื้นที่ของตน ซึ่งอาจเกิดนวัตกรรมหรือกระบวนการที่น่าสนใจในการจัดการเรียนรู้ธรรมะที่เข้าใจง่าย ผ่านรูปแบบ อาทิ

 • การนำเสนอผลงานของแกนนำครู-แกนนำนักเรียน ผ่านรูปแบบที่น่าสนใจ
 • การแสดงนิทรรศการอารมณ์ป่วน
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้และจัดการตนเองเมื่อเกิดอารมณ์ป่วน(ทางออก)
 • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำครู-แกนนำนักเรียนเพื่อถอดบทเรียนการทำงานด้วยกัน 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแกนนำครู และแกนนำนักเรียน จัด 1 ครั้ง  ผู้เข้าร่วม 4ท่าน(อาจารย์ 2 ท่านแกนนำนักเรียน  2 คน) จำนวน 10 โรงเรียนใช้เวลาในการอบรม 3 วัน

 

          โครงการฯ จัดให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนและภาคีเครือข่ายที่สนใจเพื่อจัดกิจกรรมในพื้นที่  ทั้งนี้ต้องมีคณะทำงานที่ประกอบด้วยแกนนำครูและแกนนำนักเรียนที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพแล้วเป็นเบื้องต้น  และต้องมีการนำเสนอแผนการทำงานต่อคณะทำงานโครงการฯ ด้วย  จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท 

          ทั้งนี้โครงการฯ จะมีกระบวนการติดตามเพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมพลังการจัดกิจกรรมของโรงเรียนภาคีเครือข่ายและการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่แนวคิดอารมณ์ป่วนในสังคมวงกว้างได้รับรู้  โครงการฯ จัดให้มีพี่เลี้ยงลงพื้นที่ในเวลาที่โรงเรียนภาคีจัดกิจกรรม โดยพี่เลี้ยงจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาและร่วมจัดกิจกรรมกับโรงเรียนภาคีตามความเหมาะสม

 

 

          นิวรณ์ 5 คือสิ่งที่ขวางกั้นจิตทำให้สมาธิไม่อาจเกิดขึ้นได้ หรือ อกุศลธรรมที่คอยทำลายล้างความดีได้แก่
          (1) อยาก (กามฉันทะ) หมายถึง อยากได้อยากเอา ในรูป รส กลิ่น สัมผัส ที่น่าปรารถนา  ความอยากที่เน้นเรื่องการติดใจพอใจ ในสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่ชอบและใหม่เสมอ ๆ อยู่นิ่งกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ได้ ต้องวิ่งไปหาอารมณ์แบบอื่น ๆ อยู่เรื่อย ไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่เรื่อยไป

          (2) โกรธ (พยาบาท) หมายถึง ความกลัดกลุ้ม อยู่ด้วยความไม่พอใจ โกรธแค้น เกลียดชัง อารมณ์หงุดหงิด ไม่พอใจชีวิต เห็นคนอื่นเป็นศัตรู ขี้โมโห ขัดใจไปหมด ทำใจเย็นได้ยาก

          (3) เหงา หรือเซ็งและซึม (ถีนมิทธะ) หมายถึง อาการเซ็ง ๆ และซึม ๆ แยกเป็นทางกายกับใจ อาการทางกาย คืออาการเซื่องซึม ง่วง อืดอาด มึน ๆ อาการทางใจ คือความหดหู่ ห่อเหี่ยว ท้อแท้ เหงาและหงอย อาการทั้งสองอย่างทำให้ขาดความเพียรพยายาม

          (4) ฟุ้งซ่าน และวุ่นวายใจ (อุทธัจจกุกกุจจะ) หมายถึง ความฟุ้งซ่าน รำคาญ กระสับกระส่าย ในลักษณะที่ตรงกันข้าม กับความเหงา ความฟุ้งซ่านแบบที่ใจมันวิ่งพล่าน ไม่หยุดนิ่ง คิดเห็นอะไรก็ไม่ชัดเจน กับ ความวุ่นวายใจ ที่รู้สึกมันมีอะไรทำให้ใจมันรำคาญ ระแวง กลุ้มกังวล ทั้งสองอย่างทำให้ใจมันหมุนไปมาไม่รู้จักหยุด

          (5) ลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา) หมายถึง ความสงสัยหรือไม่แน่ใจ กับเรื่องต่าง ๆ ที่เขาว่าดีมีคุณค่า (ให้คุณค่ากับเรื่องดี ๆ ไม่ได้) ลังเลไม่รู้จะเชื่อตามดีหรือไม่ ลังเลไม่รู้จะปฏิบัติตามดีหรือเปล่า อันนี้ดีไหม อันนั้นดีไหม ต้องตกอยู่บนทางแยกอยู่ตลอดเวลา