ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่

อบรมครูและนักเรียนแกนนำโครงการ

อบรมครูและนักเรียนแกนนำโครงการ “ป่วน”  
วันที่ 24 – 26 มกราคม 2556
รอยัลเจมส์กอล์ฟแอนด์รีสอร์ทสปอร์ตคลับ จ.นครปฐม


การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนำได้เรียนรู้อารมณ์ทั้ง 5 (อารมณ์ป่วน : โกรธ อยาก เหงา ฟุ้งซ่าน ลังเล) และ สามารถนำศาสนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนได้การอบรมได้นำเรื่องการสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ (Non-violence Communication) และการเรียนรู้ภายในผ่านประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการอบรมโดยใช้เวลา 3 วัน เนื้อหาการอบรมมีดังนี้คือ วันแรกเป็นการเรียนรู้ตนเอง รู้จักความรู้สึก และเรียนรู้อารมณ์  วันที่สองเป็นการเรียนรู้จักผู้อื่น การอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกัน  รวมถึงการสาธิตนิทรรศการป่วนที่จะนำไปจัดกิจกรรมตามโรงเรียน และวันที่สามเป็นการสรุปแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมาทั้งสองวัน เพื่อให้ครูสามารถนำสิ่งที่ได้จากการอบรมไปใช้กับการเรียนการสอน ซึ่งในระหว่างการอบรมได้สอดแทรกการฝึกสติในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการดูแลอารมณ์ป่วนที่เกิดขึ้นได้ 

กระบวนการในการอบรมเป็นสิ่งที่ครูหลายคนไม่คุ้นเคย จากที่เข้าใจว่าการมาอบรมต้องมานั่งฟังบรรยายในห้อง แต่รูปแบบการที่จัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ทำด้วยตัวเอง ได้ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ทั้งครูและนักเรียน ทำให้เข้าใจเรื่องอารมณ์และความรู้สึกดีขึ้น ผลคือครูเห็นภาพรวมของการจัดกระบวนการ และมีแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมในโรงเรียนต่อไปได้