เคลื่อนย้าย

-A +A

เคลื่อนคลื่นโครงความดีวิถีชีวิต
ย้ายตัวตนสู่สถิตสรวงสวรรค์
เป็นดินแดนมหัศจรรย์
หล่อหลอมคืนวันของผู้คน

เราต่างมาถึงอาณาจักรนี้
ด้วยฝันแสนสีและเหตุ-ผล
ด้วยสุขเริงร่าบ้างทุกข์ทน
นั่นก็เพื่อสืบค้นบางความจริง

โลกงดงามอยู่แล้วในการเป็นไป
ดินฟ้าก็กว้างใหญ่อย่างยิ่ง
คนต่างคนแข่งขันเข้าแย่งชิง
เป็นหนึ่งได้ติดนิ่งกาลนาน

หากเรามิได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว
พลังแห่งการเกาะเกี่ยวคือทางผ่าน
คนกับคนค้นค่าควรแก่การ
แสวงหาปัญญาญาณอันงอกงาม

อิสรเสรีมีอยู่...ใช่
รอยต่อเล่าหนใดได้ก้าวข้าม
หากวิถีใช่เป็นไปเพียงในนาม
คงดำเนินตามนิยามอารยะ

และนี่คือโลกที่แท้ของเรา
ยังเป็นอยู่ขลาดเขลาบางขณะ
รู้อย่างนี้ไว้ก่อร่างสภาวะ
นำพาตนสู่วาระการเรียนรู้

 

คอลัมน์:

ผู้เขียน: