CD โพวา ทองเลน : ภาวนาเพื่อการเยียวยา

-A +A

 

โพวา ทองเลน : ภาวนาเพื่อการเยียวยา
ซีดีเสียงโดย พระไพศาล วิสาโล

โพวาและทองเลน เป็นการภาวนาแบบทิเบตที่นำมาใช้ในการเยียวยากายและใจ แต่วิธีการที่จะแนะนำในชุดนี้จะเป็นแบบประยุกต์เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้

โพวา เป็นการส่งจิต หรือเคลื่อนย้ายจิต สามารถใช้ได้กับคนไข้ทั่วไป หรือกับตัวเราเองก็ได้ เพื่อเยียวยาตนเองทั้งกายและใจ ด้วยการน้อมระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ หรือศรัทธามาเป็นเครื่องเสริมพลัง อาทิ พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ หรือศาสดาที่ตนนับถือ

ทองเลน เป็นการรับและให้ โดยการรับเอาความทุกข์ของผู้ที่เรารัก หรือคนไข้มาไว้ที่ตัวเรา ขณะเดียวกันก็แปรเปลี่ยนให้เป็นพลังแห่งความสุข ความมีชีวิตชีวาและความเบิกบาน เพื่อแผ่กลับคืนให้เขา เป็นการทำเมตตาภาวนาอย่างหนึ่งที่ใช้ความรักความเมตตา โดยอาศัยจินตนาการ

** โพวา (26.25 นาที)
** ทองเลน (19.25 นาที)

ผลิตโดย
โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา

ราคาแผ่นละ 50 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863 Fax. 02-882-5043
e-mail : b_netmail@yahoo.com

 

ภาวนาเพื่อการเยียวยา - โพวา


ภาวนาเพื่อการเยียวยา - ทองเลน

 

ที่มา: