วรรณา จารุสมบูรณ์

-A +A
ชื่อบทความ ผู้เขียน คอลัมน์
ปลอบเซลล์...เพี้ยง...หาย เทียนสี ในทางเลือก
มรณานุสติ กานต์ดา บุญเถื่อน
อาสาสมัครข้างเตียง กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล
จิตอาสาดูแลผู้ป่วยในสังคมไทย: บทสำรวจโดยสังเขป กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยชุมชน ความท้าทายของสังคมไทย กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
คันฉ่อง ส่องการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
ทักษะการดูแลและเตรียมพร้อมช่วงท้ายของชีวิต (ต้องทำให้ความรู้ดังกล่าวเป็นเรื่องสาธารณะ) กองสาราณียกร โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
ตายดีที่บ้าน คำตอบอยู่ที่ชุมชน? กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
Subscribe to วรรณา จารุสมบูรณ์