ความทุกข์

-A +A
ชื่อบทความ ผู้เขียน คอลัมน์
กว่าจะมาเป็นอาสาข้างเตียง วารุณี วงศ์สุทธิโรจน์ โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
สติ มรรคาแห่งการดูแลจิตใจผู้ป่วย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ สังฆะกับการดูแลผู้ป่วย
หลักการเตรียมตัว เพื่อจากไปอย่างสงบ พระไพศาล วิสาโล และคณะ ถาม-ตอบ ทุกมิติความตายกับชีวิต
คำขอร้องจากผู้ใกล้ตาย Christine Longaker, พระชัยยศ ยโสธโร (แปล)
คลายปัญหาด้วยใจสงบ กรรณจริยา สุขรุ่ง
การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ พระไพศาล วิสาโล
น้ำพุแห่งชีวิต ในภาพยนตร์เรื่อง The Fountain Iechyd Da ในความรื่นรมย์
รับฟังอย่างลึกซึ้ง: ประตูสู่หัวใจ ช่วยคลายทุกข์และเยียวยา เทียนสี ในทางเลือก
กิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์ สรรค์สร้างพลังชีวิต เทียนสี ในทางเลือก
เพื่อนของเราชื่อ “ความตาย” ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ในความรื่นรมย์
อโรคยศาล บทเรียนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมไทย กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
บทเรียนการตายของยายฉัน กิติพร พรหมเทศน์ ในประสบการณ์
ที่รัก... โปรดปล่อยฉันไป ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ในความรื่นรมย์
Subscribe to ความทุกข์