ระบบการดูแลผู้ป่วย

-A +A
ชื่อบทความ ผู้เขียน คอลัมน์
บทเรียนแรก การสร้างทีม วรรณา จารุสมบูรณ์ โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
การสร้างสังฆะแห่งการเยียวยาจิตใจผู้ป่วย กองสาราณียกร
บทเรียนบางประการของโครงการสังฆะดูแลผู้ป่วย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ สังฆะกับการดูแลผู้ป่วย
ปลดล็อกความปวด วริสรา กริชไกรวรรณ ในประสบการณ์
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หรือ Hospice Care: กำเนิดและพัฒนาการโดยสังเขป กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
อโรคยศาล บทเรียนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมไทย กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยชุมชน ความท้าทายของสังคมไทย กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
ระบบดี งานเดิน วรรณา จารุสมบูรณ์ ในความเคลื่อนไหว
คืนความสุขให้คนในครอบครัว ทัศนี พงศ์เลิศฤทธิ์ ในประสบการณ์
การประชุม APHC 2015 กองสาราณียกร ในความเคลื่อนไหว
บ้านปันรัก ถมช่องว่างในระบบบริการสุขภาพด้วยรัก เอกภพ สิทธิวรรณธนะ, ศรินธร รัตน์เจริญขจร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
ตาย-เป็น (Being Mortal) ศรินธร รัตน์เจริญขจร ในความรื่นรมย์
Subscribe to ระบบการดูแลผู้ป่วย