อาสาสมัคร

-A +A
ชื่อบทความ ผู้เขียน คอลัมน์
สารคดีพิเศษ เตรียมตัวก่อนเดินทางครั้งสุดท้าย วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
อาสา...เพื่อผู้ป่วย พรรัตน์ วชิราชัย
เพื่อนข้างเตียง รมณ รวยแสน
อาสามาอยู่ใกล้เป็น “เพื่อนใจ” น้อง พรรัตน์ วชิราชัย
ศิลปะบำบัด แต้มรอยยิ้มเด็กป่วย ลมหายใจสุดท้าย สุทธาสินี จิตรกรรมไทย
อาสาสมัครข้างเตียง กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล
เครือข่ายชีวิตสิกขา กองสาราณียกร ในทางเลือก
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หรือ Hospice Care: กำเนิดและพัฒนาการโดยสังเขป กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
รับฟังอย่างลึกซึ้ง: ประตูสู่หัวใจ ช่วยคลายทุกข์และเยียวยา เทียนสี ในทางเลือก
งานอาสากับนักศึกษาแพทย์ กองสาราณียกร โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
จิตอาสาดูแลผู้ป่วยในสังคมไทย: บทสำรวจโดยสังเขป กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
กิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์ สรรค์สร้างพลังชีวิต เทียนสี ในทางเลือก
ความรักที่ไม่เคยหายไปไหน มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยชุมชน ความท้าทายของสังคมไทย กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
หมอเท้าเปล่า ผู้ดูแลสุขภาพในเกราลา นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ มองรอบทิศ
บันทึกจากโครงการอาสาข้างเตียง เกศิณี ธีรทองดี โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
ประสบการณ์อาสาข้างเตียง อรทัย ลิ้มตระกูล
ทำแล้วปล่อย ทำแล้ววาง วารุณี วงศ์สุทธิโรจน์
Subscribe to อาสาสมัคร