จิตวิญญาณ

-A +A
ชื่อบทความ ผู้เขียน คอลัมน์
พระเอทีเอ็ม เอกภพ สิทธิวรรณธนะ สังฆะกับการดูแลผู้ป่วย
เรียนรู้สู่สังคมสูงวัย กับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
เก็บเล็กผสมน้อย ศิริราช พาลลิเอทีฟ แคร์ เดย์ ครั้งที่ ๗ กองสาราณียกร ในความเคลื่อนไหว
ศิลปะบำบัด ศิลปะเยียวยาใจ กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
คำขอร้องจากผู้ใกล้ตาย Christine Longaker, พระชัยยศ ยโสธโร (แปล)
ความตายในมิติทางสังคมและจิตวิญญาณ พระไพศาล วิสาโล
มีชีวิตใกล้ชิดกับความตาย สรยุทธ รัตนพจนารถ
รำลึกการจากไปของสุภาพร พงศ์พฤกษ์ กรรณจริยา สุขรุ่ง, สุภาพร พงศ์พฤกษ์
ถอดบทเรียนการช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ พระไพศาล วิสาโล
ทางเลือกในการดูแลความเจ็บปวดทรมาน กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
พินัยกรรมชีวิตที่ให้สิทธิเราตายอย่างสงบ สนิทสุดา เอกชัย, กองสาราณียกร ในความเคลื่อนไหว
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หรือ Hospice Care: กำเนิดและพัฒนาการโดยสังเขป กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
โอกาสสุดท้ายเพื่อการร่ำลา (Departures - Okuribito) Iechyd Da ในความรื่นรมย์
งานอาสากับนักศึกษาแพทย์ กองสาราณียกร โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
จิตอาสาดูแลผู้ป่วยในสังคมไทย: บทสำรวจโดยสังเขป กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
ดินแดนแห่งธรรม ธรรมชาติ แยกไม่ออกจากชีวิต Bird eye view หยิบหยอกบอกเล่า
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยชุมชน ความท้าทายของสังคมไทย กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
วิถีแห่งจิตวิญญาณ สุรีย์ ลี้มงคล ในประสบการณ์
เปิดประตูสู่สังฆะกับการดูแลผู้ป่วย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ สังฆะกับการดูแลผู้ป่วย
มุมมองจากเบื้องบน เรื่องของยูจีน ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ในความรื่นรมย์
Subscribe to จิตวิญญาณ