ศรีเวียง ไพโรจน์กุล

-A +A
ชื่อบทความ ผู้เขียน คอลัมน์
จากไปอย่างสมศักดิ์ศรี เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง ในความเคลื่อนไหว
โครงการพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน วรรณา จารุสมบูรณ์ โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยชุมชน ความท้าทายของสังคมไทย กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
ประสบการณ์การก่อตั้ง สถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย กองสาราณียกร ในความเคลื่อนไหว
นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายฯ จี้ สปสช. ผลักดัน Palliative Care เข้าไปอยู่ในระบบ ๓๐ บาท ณัฏฐพัชร์ ทัศนรุ่งเรือง ในความเคลื่อนไหว
นโยบายตายดี ก้าวใหม่ใหญ่กว่าเดิม และสิ่งที่ยังขาดหายไป กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
Subscribe to ศรีเวียง ไพโรจน์กุล