ศาสนาพุทธ

-A +A
ชื่อบทความ ผู้เขียน คอลัมน์
การดูแลหลังการสูญเสีย เปลี่ยนความเศร้าเป็นเข้าใจ กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
ท่ามกลางเทคโนโลยียังมีหัวใจ อนัญญา ผลจันทน์ ในประสบการณ์
การดูแลเพื่อการตายดี... การดูแลสุขภาพองค์รวม มณฑินี เอี่ยมบำรุงกุล ในความเคลื่อนไหว
สติกับยาระงับปวด เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี (รศ.นพ.) เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ พระไพศาล วิสาโล
My Belief : Good Death - พระไพศาล วิสาโล วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ (เรียบเรียง), พระไพศาล วิสาโล
ปฏิบัติใจกับความเจ็บไข้และความตาย พระไพศาล วิสาโล
การจัดพิธีกรรมที่เป็นประโยขน์กับผู้ตายหรือช่วยให้ผู้ตายไปสู่สุขคติทำอย่างไร พระไพศาล วิสาโล และคณะ ถาม-ตอบ ทุกมิติความตายกับชีวิต
ดินแดนแห่งธรรม ธรรมชาติ แยกไม่ออกจากชีวิต Bird eye view หยิบหยอกบอกเล่า
ภาวะจิตช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นอย่างไร จะเตรียมตัวคุณแม่ที่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายให้ไปอย่างสงบได้อย่างไร พระไพศาล วิสาโล และคณะ ถาม-ตอบ ทุกมิติความตายกับชีวิต
สมองตายในทางพุทธถือว่าตายไหม พระไพศาล วิสาโล และคณะ ถาม-ตอบ ทุกมิติความตายกับชีวิต
จากคัมภีร์ถึงหลุมศพ : เรียนรู้เรื่องความตายในมิติศาสนาคริสต์ อิสลาม เอกภพ สิทธิวรรณธนะ โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
ตำราเล่มใหญ่คือคนไข้ ศรินธร รัตน์เจริญขจร สังฆะกับการดูแลผู้ป่วย
โรคพุ่มพวง กับชีวิตที่ไม่ห่วงอะไรอีกแล้วของคุณต้อย ณัทยา วรุณวาร สว่างโสภากุล ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง
Subscribe to ศาสนาพุทธ